web đánh bài(www.84vng.com):联创信安拟向银行申请1000万授信控股股东郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供责任保证担保

频道:财经 日期: 浏览:13

web đánh bài(www.84vng.com):web đánh bài(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。web đánh bài(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,web đánh bài(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

挖贝网9月26日,联创信安(837283)近日发布公告,公司拟向北京银行(601169)中关村(000931)分行申请综合授信,授信额度拟为1000万元人民币,期限两年。最终授信额度及期限以公司与银行实际签署的相关合同为准。

拟由北京中关村科技融资担保有限公司为其中500万元授信额度向北京银行中关村分行提供担保。公司以自有房产向北京中关村科技融资担保有限公司提供抵押担保,公司控股股东、实际控制人郭彦辉向北京中关村科技融资担保有限公司提供个人连带责任保证担保。

拟由公司信用为其中500万元授信额度向北京银行中关村分行提供担保。

,

chơi tài xỉu ở đâu(www.84vng.com):chơi tài xỉu ở đâu(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。chơi tài xỉu ở đâu(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,chơi tài xỉu ở đâu(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

,

根据《公司章程》的规定:公司单方面获得利益的交易,包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等,可免于履行股东大会审议程序。故此次关联担保无需履行股东大会审议程序。

上述关联交易是公司日常经营发展的正常需要,符合公司和全体股东的利益。公司控股股东、实际控制人郭彦辉先生自愿为公司提供担保本次关联交易具有客观的合理性和必要性,符合公司实际经营的需要,有利于公司的正常运作,所履行的程序未违反法律、行政法规、公司章程及相关制度的规定。

挖贝网资料显示,联创信安是一家致力云计算基础架构虚拟化产品、云计算产品、存储备份产品的研发创新型企业,是一家以自研技术创新为根基产品型公司。

,

kiếm tiền online miễn phí(www.84vng.com):kiếm tiền online miễn phí(www.84vng.com) cổng Chơi tài xỉu uy tín nhất việt nam。kiếm tiền online miễn phí(www.84vng.com)game tài Xỉu đánh bạc online công bằng nhất,kiếm tiền online miễn phí(www.84vng.com)cổng game không thể dự đoán can thiệp,mở thưởng bằng blockchain ,đảm bảo kết quả công bằng.

0 留言

评论

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法、交流您的观点。
验证码